Regulamin Konkurs FB "Znajdź różnice" v1

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Akcji promocyjnej: „Regulamin konkursu facebook "Znajdź różnice" v1” oraz zarazem administratorem danych jest Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych, z siedzibą przy ul. Mościckiego 106, 33-100 Tarnów, posługująca się numerem NIP: 9930662579, REGON: 366830979, KRS: 668848 (zwana dalej ,,Organizatorem” lub ,,KFSE”).
  2. Osoba decydująca się na wzięcie udziału w akcji promocyjnej (zwana dalej ,,Uczestnikiem”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji akcji promocyjnej oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
  3. Każdy uczestnik akcji promocyjnej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  4. Skorzystanie z akcji promocyjnej organizowanej przez Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z nim nie zwalnia z jego przestrzegania.
  5. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji Wydarzenia na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.
  6. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play - niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.
  7. Łamanie zapisów regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z Ackji promocyjnej oraz pociągnięciem go do ewentualnej odpowiedzialności finansowej lub cywilnej.
  8. Wszelkie materiały sporządzone w trakcie Akcji promocyjnej są własnością organizatora i nie mogą być wykorzystywane bez jego zgody.
  9. W przypadku ogłaszania Wydarzenia i/lub Akcji promocyjnych w Serwisie Facebook, Organizator oświadcza, że Wydarzenie i/lub Akcje promocyjne nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Wydarzenie. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Wydarzeniem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Wydarzeniu i/lub Akcji promocyjnej.
  10. Organizator Wydarzenia i/lub Akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia lub zmiany regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania. Co więcej, Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów nie tylko na podstawie obowiązujące przepisy, jeśli ma to służyć zapewnieniu uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji.
  11. Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
  12. Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z organizatorami oraz administracją Akcji promocyjnej jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez pisemnej zgody Organizatora jest zabroniona. Złamanie zasad poufności określamy na karę umowną w wysokości 20 000 zł na rzecz Organizatora.
  13. Wszyscy Uczestnicy oraz goście Wydarzenia i/lub Akcji promocyjnej zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do innych Uczestników, widzów, prasy oraz Organizatora i innych osób pomagających przebieg wydarzenia i/lub Akcji promocyjnej. Świecenie przykładem jest nieodłączną częścią bycia Uczestnikiem.
  14. Organizator nie jest odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia uczestników ani nie zgadza się egzekwować żadnych porozumień pomiędzy indywidualnymi uczestnikami, graczami lub drużynami. Organizacja rozgrywek odradza zawierania tego typu porozumień, a uzgodnienia, które są sprzeczne z zasadami wymienionymi w tym dokumencie, nie są pod żadnym pozorem dozwolone.
 2. Informacje ogólne
  1. Akcja promocyjna skierowana jest dla osób pełnoletnich lub ukończyły 15 rok życia i mają zgodę rodzica lub pracnego opiekuna.
  2. Uczestnik, zgłaszając udział w akcji promocyjnej akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Czas trwania akcji promocyjnej określa Organizator i informuje o nim przy opisie akcji promocyjnej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania akcji promocyjnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 3. Udział w akcji
  1. Uczestnik, który:
   1. Polubił fanpage na facebook'u Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych znajdujący się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/federacjaesportu
   2. Polubił fanpage na facebook'u Gaming House Tarnów znajdujący się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/GamingHouseTarnow
   3. Polubił główny post konkursowy, który pojawił sięna fanpage Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych.
   4. Znalzał wszystkie różnice (10 różnic) znajdujące się na grafice powiązanej z postem konkursowym.
   5. Zostawił komentarz pod wspomnianym postem, wypisując dokładnie wszystkie różnice lub dodaj zdjęcie w komentarzu, gdzie zaznaczył wszystkie różnice.
   6. W swoim komentarzu oznaczył co najmniej jednego znajomego, z kótym wybrały się do miejsca Gaming House Tarnów.
  2. Komentarz konkursowy, o którym mowa w 3.1.5 oraz 3.1.6 nie może być edytowany przez autora.
  3. Udział w akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny.
  4. Każdy uczestnik spełniający warunek udziału, o którym mowa w 3.1 punkcie regulaminu, ma możliwość skorzystania z akcji promocyjnej.
  5. Udział w akcji jest możliwy do 30 czerwca 2019 roku.
 4. Nagrody i zwycięzcy
  1. Nagradzamy 5 najszybszych Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki z rozdziału 3. Nazywamy ich Zwycięzcami.
  2. Nagrodą jest 60 minut w strefie PC Room dla dwóch osób w miejsciu Gaming House Tarnów, zlokalizowanym pod adresem Mościckiego 106, 33-100 Tarnów.
  3. Na zrealizowanie swojej nagrody, Zwycięzca ma 90 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników przez Organizatora.
  4. Organizator ogłosi na za pośrednictwem fanpage na facebook'u Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych znajdujący się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/federacjaesportu 5 zwycięzców.
  5. Nagroda nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
  6. Zwycięzca proszony jest o kontakt z fanpage Gaming House Tarnów znajdujący się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/GamingHouseTarnow gdzie zostanie określony termin odbioru nagrody.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas organizowanej akcji promocyjnej jest Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych, z siedzibą przy ul. Mościckiego 106, 33-100 Tarnów, posługująca się numerem NIP: 9930662579, REGON: 366830979, KRS: 668848.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
   1. obsługi konta użytkownika w serwisie internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   3. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   4. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
   5. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
  4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
   1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
   2. przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
   3. do momentu wycofania zgody.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
  6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.
 6. Poszanowania końcowe
  1. Integralną częścią akcji promocyjnej jest niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz na życzenie udostępniany w siedzibie Organizatora.
  2. Regulamin może zostać zmodyfikowany przez Organizatora w każdym momencie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami.
  3. Każda modyfikacja wszelkich zasad, warunków oraz polityki wchodzi w życie w momencie opublikowania.

Data publikacji: 2019-06-14

CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.